آخرین اخبار مرکز

1

جلسه کاری رئیس و مدیران مرکز با جناب آقای دکترخوانساری رئیس محترم پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، بنابه دستورمقام عالی وزارت ارتباطات دررابطه باسندحمایتی cop وارائه طرح ملی همیاران فضای مجازی روز دوشنبه مورخ 20/09/1396 در محل پژوهشگاه ارتباطات برگزار گردید.