درخواست سازمان ها

اطلاعات بیشتر


مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات در راستای تحقق اهداف و سیاست های خود مطابق با ماده 2 اساسنامه و ماده 4 بند الف و ب آیین نامه فعالیت مصوبه هیئت وزبران مبنی بر امدادرسانی به دستگاه های اجرایی و کمک به اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی عمومی آماده هرگونه همکاری متقابل با ادارات و سازمان ها در کلیه حوزه های تخصصی در فضای مجازی اعم از خدمات فناوری اطلاعات، حقوقی، امنیتی، روانشناسی و اعتقادی و برگزاری دوره های آموزشی، سمینار، همایش و مرتبط با فضای مجازی در قالب های مختلف می باشد.
لذا پس از تکمیل فرم الکترونیکی و ثبت درخواست اولیه توسط کارشناس مرکز با نماینده معرفی شده تماس حاصل خواهدشد.

"فرم درخواست سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی عمومی "